Czas się obudzić

ENGLISH BELOW

Czas się obudzić.

Ile lat żyłaś w przekonaniu, że świat to niebezpieczne miejsce, że nie można mieć wszystkiego, że żeby być szczęśliwą trzeba się napracować, że pieniądze dają spełnienie i bezpieczeństwo, że trzeba kierować się rozsądkiem, że na pasji nie da się zarobić? Ile energii włożyłaś w to, aby zbierać dowody na to, że tak jest?

A co, jeśli tak nie jest?

A co, jeśli świat jest bezpieczny i możesz mieć wszystko, czego pragniesz, pieniądze dostajesz w zamian za to, że robisz to, co kochasz i wszystko przychodzi Ci z lekkością? To jest możliwe już teraz!

Żeby żyć takim życiem, potrzebujesz stanąć za sobą, w swojej dorosłości i wziąć odpowiedzialność za to, kim jesteś. Jesteś Stworzeniem, które ma w sobie unikalne dary. Te dary są dla Świata. Twoja odpowiedzialność to dzielenie się tymi darami. Jesteś Istotą czującą i masz dostęp do swoich uczuć, które niosą dla Ciebie informacje i energie. Będą z nimi połączona, zawsze wiesz, co zrobić. One Cię prowadzą, jak nawigacja GPS – wiesz jaki jest kolejny punkt na mapie i nie musisz znać całej drogi. Twoja wewnętrzna nawigacja Cię prowadzi.

Wydaję się proste, więc dlaczego tego nie robimy. Bo nikt nas tego nie nauczył. Kultura nowoczesna, w której większosć z nas się wychowała to kultura wspierająca rozwój globalizacji (konsumpcjonizmu i kapitalizmu) a nie wspierająca ewolucję człowieka. Nasze zasoby od małego są wykorzystywane przez różne systemy, przez co tracimy kontakt ze sobą, z naszymi uczuciami, z naszymi pragnieniami. Ale one wciąż tam są. Kreując życie zgodnie z tym, co jest uważane przez masy jako jakościowe, wciąz pozostaje poczucie pustki i bez sensu. Pragnień Twojej duszy nie da się zastąpić błyskotkami kultury nowoczesnej. I ta wewnętrzna siła nigdy nie przestanie pukać do Twoich drzwi. Jesteś tu po to, bo masz tu robotę do zrobienia. Świat dokładnie Ciebie potrzebuję, z tym, co masz w środku. Im dłużej będziesz to w sobie ukrywać, tym większą będziesz czuć tęsknotę i frustrację, bo w środku głeboko wiesz, że coś innego jest dla Ciebie.

W procesie odzyskiwania siebie i swojej mocy będziesz czuć smutek, gniew i strach, że uwierzyłaś w te wszystkie historie, jakie Ci wmawiano o świecie, że masz już dość ukrywania się, że nie wiesz co dalej. I to jest ok. I nie musisz wiedzieć, co dalej. Wystarczy, że kontaktujesz się ze sobą i sprawdzasz, jaki jest mój kolejny krok. I nie dalej. Z tego miejsca tworzysz i tkasz swoją sieć. Oddajesz się czemuś większemu niż Ty sama, żeby Cię prowadziło. Wszystko jest już w Tobie. Teraz. Nic nie musisz. Po prostu Bądź.

Dlaczego to ma znaczenie?

Bo jesteśmy tu dla Ewolucji.

Jesteśmy ze sobą połączeni. Rezonujemy ze sobą na całej planecie w morfogenicznym polu wzajemnych zależności. Jesli zmieniasz siebie, zmieniasz pole, w ten sposób doprowadzasz do ewolucji naszego gatunku. Twój wkład ma znaczenie.

Teoria Pola Morfogenetycznego została opracowana przez Ruperta Sheldrake’a. W praktyce wyjaśnia ona następująco: „Ilekroć członek gatunku buduje nowy wzorzec zachowania i powtarza go w sposób wystarczający i ciągły, poprzednie pole determinujące może zostać zmodyfikowane. Nowe pola zbudowane w teraźniejszości są dziedziczone przez następne pokolenia poprzez ciągły przepływ informacji. Ustanowienie nowego prowokuje zmiany poza sobą i wpływa na cały system, nawet jeśli kontakt między zaangażowanymi osobami jest minimalny lub nie istnieje”.

Jeśli jesteś na tym Świecie, to jesteś tu po to, aby partycypować w akcie jego tworzenia. To oznacza, że jesteś tu po to, aby otrzymywać i dawać. To jest już czas, abyś się dzieliła tym, kim jesteś. Czas wyjścia z kokona i przebudzenia się. To czas tworzenia nowej Kultury. Kultury, w której mamy połączenie ze sobą i z tego miejsca tworzymy kolaborując i ewoluując.

Więc, czy jesteś gotowa wziąć odpowiedzialność za to, kim jesteś i zacząc realizować rzeczy, dla których tu przyszłaś?

Eksperyment

Aby zbliżyć się do tego, po co tu jesteś, proponuję Ci eksperyment.
Stań, weź głęboki oddech, skieruj uwagę na swoje serce i z tego miejsca powiedz na głos, na czym Ci tak naprawdę zależy?
Zaproś swój gniew do tego eksperymentu. On Cię poprowadzi.

Podziel się w komentarzu swoim odkryciem!

——–

It’s time to wake up.

How many years have you lived with the belief that the world is a dangerous place, that you can’t have it all, that you have to work hard to be happy, that money gives fulfillment and security, that you have to use common sense, that you can’t make money from passion? How much energy have you put into collecting evidence that this is the case?

What if this is not the case?

What if the world is safe and you can have everything you want, the money you get in return for doing what you love and everything comes to you with ease? This is possible right now!

To live this life, you need to stand behind yourself, in your adulthood, and take responsibility for who you are. You are a Creation with unique gifts within you. These gifts are for the World. Your responsibility is to share these gifts. You are a sentient Being and you have access to your feelings, which carry information and energies for you. You will be connected to them, you always know what to do. They guide you, like GPS navigation – you know what the next point on the map is and you don’t need to know the whole way. Your internal navigation guides you.

It seems simple, so why don’t we do it. Because no one taught us to do it. The modern culture in which most of us grew up is one that supports the development of globalization (consumerism and capitalism) and not one that supports human evolution. Our resources from a young age are exploited by various systems, so we lose touch with ourselves, with our feelings, with our desires. But they are still there. Creating a life according to what is considered qualitative by the masses, there is still a sense of emptiness and meaninglessness. The desires of your soul cannot be replaced by the glitter of modern culture. And this inner force will never stop knocking on your door. You are here for it, because you have a job to do here. The world needs you exactly, with what you have inside. The longer you hide it inside, the more longing and frustration you will feel, because deep inside you know that something else is out there for you.

In the process of reclaiming yourself and your power, you will feel sadness, anger and fear that you believed all the stories you were told about the world, that you are tired of hiding, that you don’t know what to do next. And that’s ok. And you don’t need to know what’s next. All you have to do is get in touch with yourself and see what my next step is. And no further. From there you create and weave your web. You give yourself over to something bigger than yourself to guide you. Everything is already within you. Now. You don’t have to do anything. Just Be.

Why does this matter?

Because we are here for Evolution.

We are connected to each other. We resonate with each other across the planet in a morphogenic field of interdependence. If you change yourself, you change the field, thus bringing about the evolution of our species. Your contribution matters.

The Morphogenetic Field Theory was developed by Rupert Sheldrake. In practice, it explains as follows: „Whenever a member of a species builds a new behavioral pattern and repeats it sufficiently and continuously, the previous determining field can be modified. New fields built in the present are inherited by future generations through a continuous flow of information. The establishment of a new one provokes changes beyond itself and affects the entire system, even if contact between the individuals involved is minimal or nonexistent.”

If you are in this World, you are here to participate in the act of creating it. That means you are here to receive and give. This is the time for you to share who you are. It is a time to come out of your cocoon and awaken. This is the time to create a new Culture. A culture where we have a connection to each other and from that place we create by collaborating and evolving.

So, are you ready to take responsibility for who you are and start realizing the things you came here for?

Experiment

To get closer to what you’re here for, I suggest an experiment.
Stand, take a deep breath, direct your attention to your heart, and from that place say out loud, what do you really care about?
Invite your anger into this experiment. He will guide you.
Share your discovery in the comments!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *